سپاهنفت

امروز سه شنبه ,۲۵ مهر ۱۳۹۶, ۰۷:۱۰

ائمه اطهار

حدیث حجاب

حدیث حجاب

خداوند انسان باحیای بردبار پاک دامنی را که پاکدامنی می ورزد دوست دارد.