سپاهنفت

امروز دوشنبه ,۳۰ مرداد ۱۳۹۶, ۲۲:۲۵

ائمه اطهار

حدیث حجاب

حدیث حجاب

خداوند انسان باحیای بردبار پاک دامنی را که پاکدامنی می ورزد دوست دارد.