سپاهنفت

امروز دوشنبه ,۱۹ آذر ۱۳۹۷, ۰۲:۲۳

ائمه اطهار

حدیث حجاب

حدیث حجاب

خداوند انسان باحیای بردبار پاک دامنی را که پاکدامنی می ورزد دوست دارد.