سپاهنفت

امروز دوشنبه ,۲۹ مرداد ۱۳۹۷, ۱۴:۰۵

ائمه اطهار

حدیث حجاب

حدیث حجاب

خداوند انسان باحیای بردبار پاک دامنی را که پاکدامنی می ورزد دوست دارد.